Geguritan


Kagem Guruku
Anggitanipun : Pramesi Candra Sibu Indyra
Sekolah iki kang dadi seksi
Anane kawah candradimuka
Nggodhog samubarang kawruh
Kang bisa njalari thukule kamulyan
Dhuh Bapa lan Ibu guruku
Piwales napa kang saged kula aturaken
Kadya senthir ing satengah pepeteng
Paring pepadhang arupa ilmu
Kangge nebihaken dur angkara
Guruku
Donya kang kebak pepalang iki
Ora bisa nyandhet oboring ati
Tansah ngemong , sabar, tlaten wis dadi adat
Kangge muruki murid nganti dleweran kringet
Kagem guruku
Mugi Gusti kang paring pepesthi
Tansah mawur jariyah lan rejeki
Minangka ganti saking tekad mulya ing sajroning ati

Sapa sing taksih bisa?


                      Sapa sing taksih bisa?
 
Basa Jawa saiki pancen wis arang digunakake, akeh bocah kang ora mudheng basa Jawa. Awit isih cilik digladhi migunakake basa ibu kang seje saka basa Jawa. Meh kabeh bocah ora kenal tembang, nanging yen lagu Salah Alamat, Iwak Peyek, mesthi saben bocah bisa.
Tembang uga kena kanggo ngundhakake pendhidhikan budi pekerti. Wulangan budi pekerti sarana tembang luwih gampang disenengi bocah  tinimbang sarana ceramah, bocah malah ora pati nggatekake.
Weruhana yen tembang dolanan Jawa uga ngemot pitutur kang sae. Tuladhane Ilir-Ilir anggitanipun Sunan Giri kang menehi pitutur yen wong urip ing ndonya kudu nglakoni kabecikan lan nyambut gawe kanthi sengkut. Semono uga tembang dolanan Menthog-Menthog. Tembang iki asipat guyonan nanging bisa nggladhi bocah supaya guyub rukun marang kanca.
Coba sapa sing taksih bisa nembangake tembang dolanan iki ?
Ilir – ilir
Ilir-ilir tandure wis sumilir
Tak ijo royo-royo taksengguh temanten anyar
Bocah angon-bocah angon penekna blimbing kuwi
Lunyu-lunyu penekna kanggo mbasuh dodotira
Dodotira-dodotira kumitir bedhah ing pinggir
Dondomana jrumatana kanggo seba mengko sore
Mumpung padhang rembulane
Mimpung jembar kalangane
Yo soraka sorak hore

Menthog – Menthog

Menthog-menthog tak kandhani
Mung rupamu angisini-sini
Mbokya aja ngetok
Ana kandhang wae
Enak-enak ngorok
Ora nyambut gawe
Menthog-menthog mung lakumu
Megal-megol gawe guyu
Tentang Kami


Kami adalah Andibulan .... Sutrisna Basa lan kabudayan Jawi. Sugeng rawuh, sugeng mirsani, mangga paring panyaru. Kami akan menyuguhkan berbagai hal mengenai bahasa dan budaya Jawa baik dalam bentuk informasi sampai pada pembelajaran bahasa jawa di sekolah bahkan di rumah. Alasan saya mengapa membuat blog ini adalah kekhawatiran saya mengenai bahasa dan budaya jawa yang semakin tidak menarik di mata generasi muda. Oleh karena itu, dengan latar belakang kami seorang guru bahasa jawa kami akan mencoba berbagi dengan anda semua. Semoga membawa manfaat ... Amin.