Rama Tambak


RAMA TAMBAK

            Prabu Dasamuka ratu ing Ngalengka punika pancen satunggalingratu ingkang sekti mandraguna. Prabu Dasamuka punika kepencut dhateng Dewi Shinta, wanita ayu ingkang sulistya ing warni, garwanipun Ramawijaya. Gegandhengan Dewi Shinta kaliyan Prabu Ram sampun mboten saged dipunpisahaken malih. Pramila Prabu Dasamuka nggadhahi raos kuciwa. Piyambakipun tansah pados rekadaya kados pundi caranipun supados saged ndhusta Dewi Shinta.
            Nalika Prabu Rama bebedhag ing wana Dhandhaka kangge mburu kidang Kencana minangka panyuwune sang Dewi, kocap kacarita sang Dewi saged kadhusta dening candhala utusane Prabu Dasamuka saking Ngalengka.
            Miturut aturipun Sang Hyang Baruna supados saged gampil anggene dumugi nagari Ngalengka, Prabu Rama kedah nyiagakaken wadya bala wanara. Wadya bala wanara ingkang dipunpandhegani dening Anoman kautus ngusungi redi lan sela kangge nambaki seganten supados gampil anggenipun kesah dhateng Ngalengka.
            Prabu Rama saha wadya bala wanara sampun samapta tumandang damel. Sasampunipun sarembag anggenipun badhe damel tambak minangka uwot kangge margi dhateng Ngalengka, wadya bala wanara saperangan dipundhawuhi ngusungi redi minangka kangge tambak, ingkang saperangan ngusungi sela ingkang ageng-ageng minangka ganjel siti ingkang badhe kangge tambak. Ing wusana sedaya sami sengkut anggenipun tumandang damel amrih tambakipun enggal dados.
            Sasampunipun tambak dados Prabu Rama sawadya bala wanara saged liwat minangka margi dhateng Ngalengka. Tujuanipun badhe mengsah jurit dhateng Prabu Dasamuka.
            Wadyabalanipun Prabu Dasamuka punika sedaya sami sekti mandraguna mboten tedhas ing sawarnaning gegaman ingkang wonyen. Pramila para prajurit wanara sami kewuhan, kados pundi caranipun saged ndhesek utawa mikut Prabu Dasamuka sawadyabalanipun.
            Pungkasanipun cariyos, Anoman nggadhahi cara kangge merjaya Prabu Dasamuka punika. Satunggaling wekdal Anoman ngangkat Gunung Somawana, pangangkahipun Anoman badhe nableg polah tingkahipun Dasamuka. Wusananipun Prabu Dasamuka saged sirna amargi dipuntableg kaliyan Gunung Somawana dening Anoman.

Kapethik saking Ngudi Wasis Basa Jawi kaca 10 - 11